back arrow

Tồn tại theo tầng lớp

29 - 04 - 2023

Con người tồn tại trong nhiều tầng lớp một lúc

Mỗi một con người cá nhân đều tồn tại ở các tầng này cùng một lúc. Có lẽ với thế giới tự nhiên sự phân tầng này là vô nghĩa nhưng với sự giới hạn của con người, việc phân tầng là cần thiết để thấu hiểu.

Một con người bình thường cần ý thức được sự tồn tại của anh ta trong các tầng lớp này. Tuy nhiên sau khi hiểu được sự tồn tại của bản thân trong các tầng lớp, anh ta không nên gắn mình với kiến thức này vì sự gắn bó đó khiến cho anh ta không thể nghi ngờ sự tồn tại của bản thân như cách mà Keiji Nishitani đã nói. Sự nghi ngờ này chính là bước đầu của việc hiểu ra Đạo.

https://youtu.be/REm_Uc-wPjo