back arrow

Cap theorem

29 - 04 - 2023

Khoảng 2 tháng trước trong một cuộc nói với 1 Techlead trong công ty, tôi có được nghe đến “CAP theorem”. Đây là một thứ mà trước đó tôi chưa được biết đến nên sau đó có tìm hiểu thêm về nó.

Đến hôm nay thì tác giả Martin Kleppmann cũng nói về nó trong chương 9. Mặc dù lý thuyết này đóng vai trò quan trọng cho sự bùng nổ của các công nghệ database mới như NoSQL, tác giả lại khuyên chúng ta tránh nó

Cap theorem
GS.Khoa học máy tính ĐH Cambridge - Martin Kleppmann khuyên chúng ta tránh CAP theorem